Cast

Conductor

Ayrat Kashaev

Pavel Klinichev

Alexei Vereshchagin

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Alexander Polkovnikov

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Tamara Kasumova

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Valery Makarov

Mikhail Yanenko

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Tatiana Koninskaya

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Olga Burmistrova

Irina Khruleva

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Ekaterina Bolshakova

Mylkin

Daniil Sokolov

Sergei Zinov

Mylkina

Anastasia Mirzoeva

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Albina Gordeeva

Man in a checkered coat

Timur Ashrafetdinov

Oleg Egorov

25 March 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov26 March 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov27 March 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov28 March 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov15 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov16 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov17 April 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov18 April 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov3 July 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov4 July 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Timur Ashrafetdinov6 July 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov23 September 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov24 September 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov25 September 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Sergei Ostroumov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov26 September 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Mylkin

Sergei Zinov

Mylkina

Natalya Petrova

Husband

Alexei Smirnov

Wife

Larisa Artyushchenko

Man in a checkered coat

Oleg Egorov2 December 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov3 December 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Sergei Ostroumov4 December 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Alexei Smirnov5 December 2021

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov14 April 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov15 April 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov16 April 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov17 April 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov26 May 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov27 May 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Sergei Ostroumov28 May 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov29 May 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Sergei Ostroumov16 September 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov17 September 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov17 September 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov18 September 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov3 November 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov4 November 2022

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Sergei Ostroumov5 November 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Roman Bobrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Sergei Ostroumov6 November 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Olga Burmistrova

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Sergei Ostroumov2 February 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov3 February 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Olga Burmistrova

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Alexei Smirnov4 February 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov5 February 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov18 May 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov19 May 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Olga Burmistrova

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Tatiana Vetrova

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov20 May 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov14 September 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov15 September 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov16 September 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Olga Berezanskaya

Husband

Sergei Ostroumov17 September 2023

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Olga Burmistrova

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov22 February 2024

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Mikhail Yanenko

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Ekaterina Bolshakova

Husband

Sergei Ostroumov23 February 2024

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov24 February 2024

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Anastasia Sorokina

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Mikhail Yanenko

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Ekaterina Bolshakova

Husband

Sergei Ostroumov25 February 2024

Conductor

Pavel Klinichev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Alexander Polkovnikov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Marianna Asvoynova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Irina Khruleva

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov4 April 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Ekaterina Bolshakova

Husband

Sergei Ostroumov5 April 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Olga Burmistrova

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov6 April 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Natalia Ritter

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Viktor Borovkov

Lidochka, his daughter

Tamara Kasumova

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Azamat Tsaliti

Glushkov Sergei, a chauffeur

Valery Makarov

Lusya, a metalworker

Ekaterina Semenova

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Roman Shevchuk

Vava, the man's wife

Alexandra Nanoshkina

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

German Yukavsky

Kurochkin

Anatoly Zakharov

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Ekaterina Bolshakova

Husband

Sergei Ostroumov7 April 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Bubentsov Alexander Petrovich, a happy Muscovite

Yuri Syrov

Masha, his wife

Anna Semenyuk

Baburov Semyon Semyonovich, the old Muscovite

Alexandеr Kolesnikov

Lidochka, his daughter

Ekaterina Ferzba

Koretsky Boris, a man without a permanent address

Vasily Sokolov

Glushkov Sergei, a chauffeur

Zakhar Kovalyov

Lusya, a metalworker

Tatiana Koninskaya

Drebednyov Fyodor Mikhailovich, a man of importance

Alexei Morozov

Vava, the man's wife

Olga Burmistrova

Barabashkin Afanasy Ivanovich, the estate manager

Alexei Prokopyev

Kurochkin

Kirill Filin

Kurochkina

Irina Alekseenko

Nervous lady

Irina Berezina

Husband

Alexei Smirnov