Cast

Conductor

Tugan Sokhiev

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Elchin Azizov

Gevorg Hakobyan

Alexander Krasnov

Zeljko Lucic

Vladislav Sulimsky

Kochubei

Mikhail Guzhov

Denis Makarov

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Ksenia Dudnikova

Agunda Kulaeva

Elena Manistina

Maria, their daughter

Dinara Alieva

Anna Nechaeva

Anna Shapovalova

Andrei

Oleg Dolgov

Dmytro Popov

Sergei Skorokhodov

Orlik, henchman

Alexander Borodin

Valery Gilmanov

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Ilya Selivanov

Ilgam Valiev

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko

Maxim Paster

23 June 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Zeljko Lucic

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Elena Manistina

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Dmytro Popov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko24 June 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Elchin Azizov

Kochubei

Denis Makarov

Lyubov, his wife

Agunda Kulaeva

Maria, their daughter

Anna Nechaeva

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Valery Gilmanov

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko25 June 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Zeljko Lucic

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Elena Manistina

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Dmytro Popov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko26 June 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Elchin Azizov

Kochubei

Denis Makarov

Lyubov, his wife

Agunda Kulaeva

Maria, their daughter

Anna Nechaeva

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Valery Gilmanov

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko27 June 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Mazeppa, hetman

Zeljko Lucic

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Elena Manistina

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Dmytro Popov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko13 May 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Vladislav Sulimsky

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Ksenia Dudnikova

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilgam Valiev

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko14 May 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Elchin Azizov

Kochubei

Denis Makarov

Lyubov, his wife

Elena Manistina

Maria, their daughter

Anna Nechaeva

Andrei

Sergei Skorokhodov

Orlik, henchman

Valery Gilmanov

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Drunk Cossack

Maxim Paster15 May 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Vladislav Sulimsky

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Ksenia Dudnikova

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilgam Valiev

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko17 May 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Elchin Azizov

Kochubei

Denis Makarov

Lyubov, his wife

Elena Manistina

Maria, their daughter

Anna Nechaeva

Andrei

Sergei Skorokhodov

Orlik, henchman

Valery Gilmanov

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Drunk Cossack

Maxim Paster18 May 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Vladislav Sulimsky

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Ksenia Dudnikova

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilgam Valiev

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko25 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Gevorg Hakobyan

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Ksenia Dudnikova

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Maxim Paster26 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Alexander Krasnov

Kochubei

Mikhail Guzhov

Lyubov, his wife

Elena Manistina

Maria, their daughter

Dinara Alieva

Andrei

Sergei Skorokhodov

Orlik, henchman

Valery Gilmanov

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko27 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Gevorg Hakobyan

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Ksenia Dudnikova

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Maxim Paster28 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Alexander Krasnov

Kochubei

Mikhail Guzhov

Lyubov, his wife

Elena Manistina

Maria, their daughter

Dinara Alieva

Andrei

Sergei Skorokhodov

Orlik, henchman

Valery Gilmanov

Iskra, a friend of Kochubey

Roman Muravitsky

Drunk Cossack

Ivan Maximeyko29 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Mazeppa, hetman

Gevorg Hakobyan

Kochubei

Stanislav Trofimov

Lyubov, his wife

Ksenia Dudnikova

Maria, their daughter

Anna Shapovalova

Andrei

Oleg Dolgov

Orlik, henchman

Nikolai Kazansky

Iskra, a friend of Kochubey

Ilya Selivanov

Drunk Cossack

Maxim Paster