Cast

Conductor

Michał Klauza

Pavel Klinichev

Alexander Soloviev

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Giovanni Furlanetto

Nikolai Kazansky

Carlo Lepore

Marco Filippo Romano

Stanislav Shvets

Dmitry Skorikov

Oleg Tsybulko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Alexander Kireyev

Ilya Kutyukhin

Vasily Ladyuk

Konstantin Shushakov

Vasily Sokolov

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Celso Albelo

Francisco Brito

Marco Ciaponi

Ruzil Gatin

Stanislav Mostovoy

Enea Scala

Yijie Shi

Boris Stepanov

Kenneth Tarver

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Venera Gimadieva

Nina Minasyan

Kristina Mkhitaryan

Olga Seliverstova

Guzel Sharipova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Borodin

Daniil Chesnokov

Goderdzi Janelidze

Vladimir Komovich

Konstantin Suchkov

Alexander Utkin

Daniil Akimov

19 April 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Celso Albelo

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov20 April 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov21 April 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Celso Albelo

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov22 April 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov23 April 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Celso Albelo

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov24 April 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov3 June 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov4 June 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Stanislav Mostovoy

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Goderdzi Janelidze5 June 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov6 June 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Stanislav Mostovoy

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Goderdzi Janelidze8 June 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Daniil Chesnokov22 September 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Celso Albelo

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Konstantin Suchkov23 September 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolai Kazansky

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Konstantin Suchkov24 September 2016

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Celso Albelo

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Konstantin Suchkov25 September 2016

Conductor

Alexander Soloviev

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolai Kazansky

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Kristina Mkhitaryan

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Konstantin Suchkov29 March 2017

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich30 March 2017

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Ilya Kutyukhin

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Enea Scala

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich31 March 2017

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Utkin1 April 2017

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolay Didenko

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Ilya Kutyukhin

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Enea Scala

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Utkin2 April 2017

Conductor

Alexander Soloviev

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Utkin21 September 2017

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich22 September 2017

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolai Kazansky

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Boris Stepanov

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Utkin23 September 2017

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich10 January 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Francisco Brito

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich11 January 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Kenneth Tarver

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Utkin12 January 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Francisco Brito

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich13 January 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Kenneth Tarver

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Utkin14 January 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Andrey Zhilikhovsky

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Francisco Brito

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich19 December 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich20 December 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Yijie Shi

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Guzel Sharipova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Borodin21 December 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich22 December 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Yijie Shi

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Guzel Sharipova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Borodin23 December 2018

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich3 April 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Marco Filippo Romano

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Vasily Ladyuk

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Guzel Sharipova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich4 April 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Marco Filippo Romano

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Olga Seliverstova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Borodin18 April 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Igor Golovatenko

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich


PERFORMANCE IS CANCELLED.

19 April 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Ruzil Gatin

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Guzel Sharipova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Borodin


PERFORMANCE IS CANCELLED.

4 December 2020

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Ruzil Gatin

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich5 December 2020

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolai Kazansky

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Vasily Ladyuk

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Alexei Tatarintsev

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Venera Gimadieva

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Borodin6 December 2020

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Carlo Lepore

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Ruzil Gatin

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich28 May 2021

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Vasily Ladyuk

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Ruzil Gatin

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich29 May 2021

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Nikolai Kazansky

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Konstantin Shushakov

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Marco Ciaponi

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Guzel Sharipova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Alexander Borodin30 May 2021

Conductor

Michał Klauza

Don Pasquale, President of St. Jerome University, Rome; honoured by the Society for History and Archeology

Giovanni Furlanetto

Dr. Malatesta Fundraiser, Don Pasquale’s confidant

Vasily Ladyuk

Ernesto, Don Pasquale’s nephew

Ruzil Gatin

Norina, a young widow, Ernesto’s beloved

Anna Aglatova

Carlotto, Malatesta’s cousin impersonating a notary

Vladimir Komovich