Cast

Conductor

Alexei Bogorad

Konstantin Chudovsky

Dmitry Kryukov

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Maxim Kuzmin-Karavaev

Denis Makarov

Vladimir Matorin

Alexander Naumenko

Vyacheslav Pochapsky

Vladislav Popov

Stanislav Trofimov

Andrei Valenty

Marfa, his daughter

Anna Aglatova

Uliana Alexyuk

Irina Bozhenko

Maria Buynosova

Venera Gimadieva

Olga Kulchinskaya

Svetlana Lachina

Kristina Mkhitaryan

Olga Seliverstova

Guzel Sharipova

Anastasia Sorokina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Maxim Aniskin

Elchin Azizov

Gevorg Hakobyan

Alexander Kasyanov

Alexander Krasnov

Alexey Markov

Yuri Nechaev

Andrei Potaturin

Vladislav Sulimsky

Pavel Yankovsky

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Nikolai Kazansky

Vladimir Komovich

Vyacheslav Pochapsky

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Bekhzod Davronov

Alexei Dolgov

Pavel Petrov

Sergei Radchenko

Boris Rudak

Ilya Selivanov

Sergei Semishkur

Roman Shulakov

Pavel Valuzhin

Bogdan Volkov

Arseny Yakovlev

Lyubasha

Alina Chertash

Ksenia Dudnikova

Agunda Kulaeva

Elena Manistina

Yulia Matochkina

Yulia Mazurova

Svetlana Shilova

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Ivan Davydov

Marat Gali

Pyotr Melentyev

Stanislav Mostovoy

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Irina Rubtsova

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Alina Chertash

Elena Novak

Yulia Shavarina

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Maria Barakova

Anna Matsey

22 February 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey23 February 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Irina Bozhenko

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa


Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
25 February 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey18 May 2014

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey20 May 2014

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Venera Gimadieva

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa


Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
21 May 2014

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey22 May 2014

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Anna Aglatova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa


Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
23 May 2014

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Venera Gimadieva

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Boris Rudak

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey24 May 2014

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Anna Aglatova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Boris Rudak

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa


Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
8 July 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey9 July 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Anna Aglatova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa


Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
11 October 2014

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
12 October 2014

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Anna Aglatova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey16 November 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey18 November 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Uliana Alexyuk

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa


Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
19 November 2014

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey23 June 2015

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Venera Gimadieva

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey24 June 2015

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Uliana Alexyuk

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
25 June 2015

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Venera Gimadieva

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey18 October 2015

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
13 November 2015

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey14 November 2015

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Venera Gimadieva

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper
15 November 2015

Conductor


Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Alexander Naumenko

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife


Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey29 June 2016

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey30 June 2016

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Maria Buynosova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey1 July 2016

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey2 July 2016

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Maria Buynosova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey3 July 2016

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey2 December 2016

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Olga Kulchinskaya

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Pavel Valuzhin

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey3 December 2016

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Maria Buynosova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Oleg Tsybulko

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Roman Shulakov

Lyubasha

Svetlana Shilova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Pyotr Melentyev

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey3 December 2016

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Pavel Valuzhin

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey3 March 2017

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Venera Gimadieva

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Pavel Valuzhin

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey4 March 2017

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Pyotr Melentyev

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey5 March 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Venera Gimadieva

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Pavel Valuzhin

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey21 November 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Pavel Valuzhin

Lyubasha

Ksenia Dudnikova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Maria Barakova22 November 2017

Conductor

Dmitry Kryukov

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Maria Buynosova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Boris Rudak

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey23 November 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladimir Matorin

Marfa, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Valery Gilmanov

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Pavel Valuzhin

Lyubasha

Ksenia Dudnikova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Maria Barakova15 September 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Guzel Sharipova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey16 September 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Kasyanov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bogdan Volkov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey13 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vyacheslav Pochapsky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey14 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Guzel Sharipova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Sergei Radchenko

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Maria Gavrilova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey15 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vyacheslav Pochapsky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey9 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey10 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Denis Makarov

Marfa, his daughter

Anastasia Sorokina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Andrei Potaturin

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vyacheslav Pochapsky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Stanislav Mostovoy

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey20 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey21 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey22 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Anastasia Sorokina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey28 January 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Andrei Valenty

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey29 January 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Denis Makarov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Andrei Potaturin

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey30 January 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Andrei Valenty

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey15 May 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Anastasia Sorokina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey


PERFORMANCE IS CANCELLED.

16 May 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Guzel Sharipova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Andrei Potaturin

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Pavel Valuzhin

Lyubasha

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician


Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey


PERFORMANCE IS CANCELLED.

16 May 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey


PERFORMANCE IS CANCELLED.

17 May 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Anastasia Sorokina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician


Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey


PERFORMANCE IS CANCELLED.

6 November 2020

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey7 November 2020

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey8 November 2020

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey13 July 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey14 July 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Denis Makarov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Andrei Potaturin

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Yulia Matochkina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Pyotr Melentyev

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey15 July 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey24 September 2021

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey25 September 2021

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Denis Makarov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Oxana Volkova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Elena Novak

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey26 September 2021

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Anna Bondarevskaya

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey28 January 2022

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Ksenia Dudnikova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey29 January 2022

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Anastasia Sorokina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Maxim Aniskin

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey30 January 2022

Conductor

Tugan Sokhiev

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Ksenia Dudnikova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Pyotr Melentyev

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey2 July 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Denis Makarov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey3 July 2022

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Pavel Yankovsky

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey28 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Vladislav Sulimsky

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Pyotr Melentyev

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey29 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Denis Makarov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey30 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Vladislav Sulimsky

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey14 January 2023

Conductor

Konstantin Chudovsky

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Andrei Valenty

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Gevorg Hakobyan

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey15 January 2023

Conductor

Konstantin Chudovsky

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Marat Gali

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey22 March 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Bekhzod Davronov

Lyubasha

Ksenia Dudnikova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Pyotr Melentyev

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Alina Chertash

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey23 March 2023

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Denis Makarov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Agunda Kulaeva

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey10 May 2023

Conductor

Konstantin Chudovsky

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Stanislav Trofimov

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexey Markov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Sergei Semishkur

Lyubasha

Ksenia Dudnikova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey11 May 2023

Conductor

Konstantin Chudovsky

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vyacheslav Pochapsky

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Vladislav Sulimsky

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Elena Manistina

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Irina Rubtsova

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey20 February 2024

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Andrei Valenty

Marfa, his daughter

Olga Seliverstova

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Elchin Azizov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Nikolai Kazansky

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Konstantin Artemiev

Lyubasha

Ksenia Dudnikova

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Roman Muravitsky

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey


In the framework of Nikolai Rimsky-Korsakov Festival

21 February 2024

Conductor

Alexei Bogorad

Vasily Stepanovich Sobakin, a Novgorod merchant

Vladislav Popov

Marfa, his daughter

Svetlana Lachina

Grigory Grigorevich Gryaznoy, oprichnik

Alexander Krasnov

Grigory Lukiyanovich Malyuta Skuratov, oprichnik

Vladimir Komovich

Ivan Sergeyevich Lykov, boyar

Ilya Selivanov

Lyubasha

Alina Chertash

Yelisey Bomelius, the Tsar’s foreign physician

Pyotr Melentyev

Domna Ivanovna Saburova, merchant’s wife

Elena Zelenskaya

Dunyasha, her daugther and friend to Marfa

Daria Belousova

Petrovna, the Sobakins’ housekeeper

Anna Matsey


In the framework of Nikolai Rimsky-Korsakov Festival

28 June 2024

Conductor

Alexei Bogorad29 June 2024

Conductor

Alexei Bogorad30 June 2024

Conductor

Alexei Bogorad