Cast

Conductor

Anton Grishanin

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Zakhar Kovalyov

Igor Onishchenko

Pavel Paremuzov

Alexei Sulimov

Mikhail Yanenko

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Ulyana Biryukova

Ekaterina Bolshakova

Olga Deineka-Boston

Victoria Preobrazhenskaya

Anna Semenyuk

A devil from Hell

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

Azamat Tsaliti

German Yukavsky

Anatoly Zakharov

Chub, an elderly Cossack

Viktor Borovkov

Alexandеr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Prokopyev

Alexei Smirnov

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Marianna Asvoynova

Anna Bauman

Tatiana Fedotova

Tatiana Koninskaya

Ksenia Muslanova

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Alexandеr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Prokopyev

Alexei Smirnov

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Zakhar Kovalyov

Sergei Ostroumov

Pavel Paremuzov

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Dmitry Bobrov

Valery Makarov

Sergei Ostroumov

Vitaly Rodin

His Highness

Roman Bobrov

Dmitry Chernov

Alexander Polkovnikov

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

David Tselauri

Anatoly Zakharov

Catherine II

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Ekaterina Bolshakova

Irina Kurmanova

Victoria Preobrazhenskaya

28 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

Anatoly Zakharov

Chub, an elderly Cossack


Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony


Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova29 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster


His Highness

Roman Bobrov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Irina Berezina30 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya7 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexei Sulimov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack


Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony


Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova8 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster


His Highness

Roman Bobrov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya9 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Anatoly Zakharov

Chub, an elderly Cossack


Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Irina Berezina28 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

A devil from Hell

Anatoly Zakharov

Chub, an elderly Cossack


Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony


Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova29 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster


His Highness

Roman Bobrov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya30 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Irina Berezina26 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster


His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Olga Berezanskaya27 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Alexander Markeev

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Roman Bobrov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Irina Berezina28 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack


Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster


His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya29 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Pan Golova, Chub's crony

Alexandеr Kolesnikov

Panas, Chub's crony


Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova14 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack


Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster


His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Olga Berezanskaya15 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Ekaterina Bolshakova

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Alexander Markeev

Panas, Chub's crony


Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Roman Bobrov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Irina Berezina16 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Ekaterina Bolshakova25 December 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster


His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova26 December 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster


His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya27 December 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexei Sulimov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Irina Berezina29 December 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova30 December 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Ekaterina Bolshakova

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack


Oksana, Chub's daughter

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony


Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya4 February 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Olga Berezanskaya5 February 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexei Sulimov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexei Prokopyev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova6 February 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Pavel Paremuzov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Irina Alekseenko

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Olga Berezanskaya7 February 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexei Sulimov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexei Prokopyev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova29 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexei Prokopyev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Ekaterina Bolshakova30 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Mikhail Yanenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony


Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Olga Berezanskaya31 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexei Prokopyev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Ekaterina Bolshakova2 January 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Mikhail Yanenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Olga Berezanskaya3 January 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexei Prokopyev

Oksana, Chub's daughter

Marianna Asvoynova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster


His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Ekaterina Bolshakova4 January 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Mikhail Yanenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Olga Berezanskaya23 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Irina Berezina24 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova25 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Mikhail Yanenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexei Smirnov

Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Irina Kurmanova27 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Irina Kurmanova28 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Olga Berezanskaya29 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Berezanskaya

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexei Smirnov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Sergei Ostroumov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Ekaterina Bolshakova30 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Mikhail Yanenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Olga Deineka-Boston

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Anna Bauman

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Olga Berezanskaya31 December 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

David Tselauri

Catherine II

Ekaterina Bolshakova26 December 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Mikhail Yanenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya27 December 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Ulyana Biryukova

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Dmitry Bobrov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova28 December 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Igor Onishchenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexei Smirnov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Vitaly Rodin

His Highness

Dmitry Chernov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova29 December 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Mikhail Yanenko

Solokha, Vakula's mother, a witch

Irina Berezina

A devil from Hell

Alexei Prokopyev

Chub, an elderly Cossack

Alexander Markeev

Oksana, Chub's daughter

Ekaterina Semenova

Pan Golova, Chub's crony

Alexei Smirnov

Panas, Chub's crony

Vitaly Rodin

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Vasily Sokolov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Victoria Preobrazhenskaya30 December 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Zakhar Kovalyov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Ulyana Biryukova

A devil from Hell

German Yukavsky

Chub, an elderly Cossack

Alexei Smirnov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Koninskaya

Pan Golova, Chub's crony

Anatoly Zakharov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Dmitry Bobrov

His Highness

Alexander Polkovnikov

Old Cossack

Kirill Filin

Catherine II

Ekaterina Bolshakova31 December 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Vakula, a smith

Alexander Chernov

Solokha, Vakula's mother, a witch

Victoria Preobrazhenskaya

A devil from Hell

Kirill Filin

Chub, an elderly Cossack

Alexandеr Kolesnikov

Oksana, Chub's daughter

Tatiana Fedotova

Pan Golova, Chub's crony

Viktor Borovkov

Panas, Chub's crony

Sergei Ostroumov

Schoolmaster

Valery Makarov

His Highness

Dmitry Chernov

Old Cossack

Anatoly Zakharov

Catherine II

Ekaterina Bolshakova