Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Ayrat Kashaev

Alexei Vereshchagin

Soprano Solo

Ekaterina Ferzba

Tatiana Koninskaya

Natalia Ritter

Alto Solo

Olga Deineka-Boston

Maria Patrusheva

Victoria Preobrazhenskaya

Chorus

Irina Alekseenko

Marianna Asvoynova

Olesya Avakova

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Olga Deineka-Boston

Irina Khruleva

Alexandra Mayskaya

Alexandra Nanoshkina

Amal Osakauskene

Victoria Preobrazhenskaya

Ulyana Razumnaya

Natalia Ritter

Zlata Rubinova

Anna Semenyuk

Tatiana Vetrova

18 November 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Soprano Solo

Tatiana Koninskaya

Alto Solo

Victoria Preobrazhenskaya

Chorus

Irina Alekseenko
Marianna Asvoynova
Olga Berezanskaya
Irina Berezina
Irina Khruleva
Alexandra Mayskaya
Ulyana Razumnaya
Natalia Ritter
Zlata Rubinova
Anna Semenyuk
Tatiana Vetrova24 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Soprano Solo

Ekaterina Ferzba

Alto Solo

Maria Patrusheva

Chorus

Irina Alekseenko
Marianna Asvoynova
Olga Berezanskaya
Irina Berezina
Irina Khruleva
Alexandra Mayskaya
Amal Osakauskene
Ulyana Razumnaya
Natalia Ritter
Zlata Rubinova
Anna Semenyuk
Tatiana Vetrova25 May 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Soprano Solo

Natalia Ritter

Alto Solo

Victoria Preobrazhenskaya

Chorus

Irina Alekseenko
Marianna Asvoynova
Olga Berezanskaya
Irina Berezina
Irina Khruleva
Alexandra Mayskaya
Alexandra Nanoshkina
Amal Osakauskene
Ulyana Razumnaya
Zlata Rubinova
Anna Semenyuk
Tatiana Vetrova20 October 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Soprano Solo

Natalia Ritter

Alto Solo

Maria Patrusheva

Chorus

Irina Alekseenko
Marianna Asvoynova
Olga Berezanskaya
Irina Berezina
Irina Khruleva
Alexandra Mayskaya
Alexandra Nanoshkina
Amal Osakauskene
Ulyana Razumnaya
Zlata Rubinova
Anna Semenyuk
Tatiana Vetrova29 March 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Soprano Solo

Tatiana Koninskaya

Alto Solo

Victoria Preobrazhenskaya

Chorus

Irina Alekseenko
Marianna Asvoynova
Olga Berezanskaya
Irina Berezina
Irina Khruleva
Alexandra Mayskaya
Amal Osakauskene
Ulyana Razumnaya
Zlata Rubinova
Anna Semenyuk
Tatiana Vetrova


PERFORMANCE IS CANCELLED.

4 October 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Soprano Solo

Tatiana Koninskaya

Alto Solo

Victoria Preobrazhenskaya

Chorus

Irina Alekseenko
Marianna Asvoynova
Olga Berezanskaya
Irina Berezina
Irina Khruleva
Alexandra Mayskaya
Alexandra Nanoshkina
Amal Osakauskene
Ulyana Razumnaya
Zlata Rubinova
Anna Semenyuk
Tatiana Vetrova21 February 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Soprano Solo

Natalia Ritter

Alto Solo

Victoria Preobrazhenskaya

Chorus

Irina Alekseenko
Marianna Asvoynova
Olga Berezanskaya
Irina Berezina
Irina Khruleva
Alexandra Mayskaya
Amal Osakauskene
Ulyana Razumnaya
Zlata Rubinova
Anna Semenyuk
Tatiana Vetrova