Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Ayrat Kashaev

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Tamara Kasumova

Alexandra Mayskaya

Ulyana Razumnaya

Zlata Rubinova

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

Sergei Ostroumov

Alexei Prokopyev

Anatoly Zakharov

Bird

Varvara Karaseva

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Smirnova

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Zittler

Evgeniy Gorelov

Shot

Artem Nikolin

28 October 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexei Prokopyev28 October 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexei Prokopyev22 December 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Sergei Ostroumov22 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Sergei Ostroumov17 February 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev17 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexander Markeev10 March 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Alexei Mochalov10 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexei Mochalov3 November 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Sergei Ostroumov3 November 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Sergei Ostroumov22 December 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexander Markeev22 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Alexander Markeev9 February 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexei Mochalov9 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Alexei Mochalov5 April 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

5 April 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

11 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Ulyana Razumnaya

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin11 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot

Artem Nikolin12 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Ulyana Razumnaya

Grandfather

Alexei Prokopyev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin12 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexei Prokopyev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot

Artem Nikolin19 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin19 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin19 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
20 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
20 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
20 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin26 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Zittler

Shot
26 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Zittler

Shot
26 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot

Artem Nikolin27 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
27 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
27 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin12 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Alexei Prokopyev

Bird


Duck


Cat


Wolf


Shot
12 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Alexei Prokopyev

Bird


Duck


Cat


Wolf


Shot
12 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Alexei Prokopyev

Bird


Duck


Cat


Wolf


Shot
13 November 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird


Duck


Cat


Wolf


Shot
13 November 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird


Duck


Cat


Wolf


Shot
13 November 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird


Duck


Cat


Wolf


Shot