Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Ayrat Kashaev

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Tamara Kasumova

Alexandra Mayskaya

Ulyana Razumnaya

Zlata Rubinova

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

Sergei Ostroumov

Alexei Prokopyev

Anatoly Zakharov

Bird

Varvara Karaseva

Sofia Nazarova

Emilia Molla

Ksenia Novikova

Yulia Segen

Duck

Daria Nenasheva

Ekaterina Bogdanova

Varvara Bulatova

Irina Shiryaeva

Lyubov Zaytseva

Cat

Maria Smirnova

Maria Koroviakova

Daria Nenasheva

Anastasia Afanasyeva

Екатерина Ненашева

Viola Prusakova

Monika Sarkisyan

Alisa Tumanova

Agata Volchkova

Wolf

Philipp Zittler

Igor Garmatiy

Evgeniy Gorelov

Maximilian Kalinchaev

Mikhail Khvostikov

Philipp Korolev

Roman Mamaev

Artem Nikolin

Shot

Maximilian Kalinchaev

Artem Nikolin

Evgeny Postnov

Matvey Seronogov

Ilya Tatkin

28 October 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexei Prokopyev28 October 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexei Prokopyev22 December 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Sergei Ostroumov22 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Sergei Ostroumov17 February 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev17 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexander Markeev10 March 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Alexei Mochalov10 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexei Mochalov3 November 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Sergei Ostroumov3 November 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Sergei Ostroumov22 December 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexander Markeev22 December 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Alexander Markeev9 February 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexei Mochalov9 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Alexei Mochalov5 April 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Peter

Marianna Asvoynova

Grandfather

Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

5 April 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

11 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Ulyana Razumnaya

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin11 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot

Artem Nikolin12 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Ulyana Razumnaya

Grandfather

Alexei Prokopyev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin12 December 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexei Prokopyev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot

Artem Nikolin19 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin19 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin19 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
20 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
20 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
20 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin26 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Zittler

Shot
26 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Zittler

Shot
26 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot

Artem Nikolin27 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
27 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Evgeniy Gorelov

Shot
27 February 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Smirnova

Wolf

Philipp Zittler

Shot

Artem Nikolin12 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Varvara Bulatova

Cat

Daria Nenasheva

Wolf

Igor Garmatiy

Shot

Ilya Tatkin12 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Emilia Molla

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Korolev

Shot

Maximilian Kalinchaev12 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Varvara Bulatova

Cat

Daria Nenasheva

Wolf

Igor Garmatiy

Shot

Ilya Tatkin13 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Emilia Molla

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Korolev

Shot

Artem Nikolin13 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Monika Sarkisyan

Wolf

Igor Garmatiy

Shot

Artem Nikolin13 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Alexander Markeev

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Maria Koroviakova

Wolf

Philipp Korolev

Shot

Artem Nikolin28 January 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Екатерина Ненашева

Wolf

Philipp Korolev

Shot

Ilya Tatkin28 January 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Emilia Molla

Duck

Varvara Bulatova

Cat

Viola Prusakova

Wolf

Igor Garmatiy

Shot

Artem Nikolin28 January 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Viola Prusakova

Wolf

Philipp Korolev

Shot

Maximilian Kalinchaev29 January 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Varvara Bulatova

Cat

Екатерина Ненашева

Wolf

Igor Garmatiy

Shot

Ilya Tatkin29 January 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Varvara Karaseva

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Екатерина Ненашева

Wolf

Philipp Korolev

Shot

Artem Nikolin29 January 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Tatiana Vetrova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Emilia Molla

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Viola Prusakova

Wolf

Igor Garmatiy

Shot

Maximilian Kalinchaev18 November 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Екатерина Ненашева

Wolf

Maximilian Kalinchaev

Shot

Matvey Seronogov18 November 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Emilia Molla

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Agata Volchkova

Wolf

Artem Nikolin

Shot

Matvey Seronogov18 November 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Lyubov Zaytseva

Cat

Alisa Tumanova

Wolf

Roman Mamaev

Shot

Evgeny Postnov19 November 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Ksenia Novikova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Anastasia Afanasyeva

Wolf

Maximilian Kalinchaev

Shot

Evgeny Postnov19 November 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Yulia Segen

Duck

Irina Shiryaeva

Cat

Agata Volchkova

Wolf

Artem Nikolin

Shot

Matvey Seronogov19 November 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Zlata Rubinova

Grandfather

Sergei Ostroumov

Bird

Ksenia Novikova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Alisa Tumanova

Wolf

Artem Nikolin

Shot

Evgeny Postnov2 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Yulia Segen

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Alisa Tumanova

Wolf

Maximilian Kalinchaev

Shot

Matvey Seronogov2 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Emilia Molla

Duck

Irina Shiryaeva

Cat

Viola Prusakova

Wolf

Roman Mamaev

Shot

Matvey Seronogov2 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Peter

Alexandra Mayskaya

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Sofia Nazarova

Duck

Ekaterina Bogdanova

Cat

Alisa Tumanova

Wolf

Maximilian Kalinchaev

Shot

Evgeny Postnov3 March 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Emilia Molla

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Екатерина Ненашева

Wolf

Roman Mamaev

Shot

Evgeny Postnov3 March 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Ksenia Novikova

Duck

Lyubov Zaytseva

Cat

Agata Volchkova

Wolf

Artem Nikolin

Shot

Ilya Tatkin3 March 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Peter

Tamara Kasumova

Grandfather

Anatoly Zakharov

Bird

Ksenia Novikova

Duck

Daria Nenasheva

Cat

Anastasia Afanasyeva

Wolf

Artem Nikolin

Shot

Ilya Tatkin