Cast

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Alexander Chernov

Valery Makarov

Vitaly Rodin

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Tatiana Koninskaya

Irina Kurmanova

Natalia Ritter

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Maria Patrusheva

Zlata Rubinova

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Alexander Markeev

German Yukavsky

Anatoly Zakharov

Punch

Pyotr Melentyev

Sergei Ostroumov

Pavel Paremuzov

Igor Yanulaitis

Prince Lemon

Roman Bobrov

Alexander Polkovnikov

Roman Shevchuk

Azamat Tsaliti

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Ekaterina Bolshakova

Maria Patrusheva

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Irina Khruleva

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Olga Deineka-Boston

Victoria Preobrazhenskaya

Ulyana Razumnaya

Soldiers Lemons

Kirill Filin

Vasily Gafner

Vasily Matveev

Alexei Prokopyev

Vitaly Rodin

Mikhail Yanenko

Anatoly Zakharov

14 October 2018

Conductor


Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev14 October 2018

Conductor


Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Anatoly Zakharov24 November 2018

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev25 November 2018

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev25 November 2018

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Anatoly Zakharov13 January 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev13 January 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov3 March 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexander Chernov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov3 March 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Irina Kurmanova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev7 April 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vasily Gafner7 April 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev16 November 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Anatoly Zakharov17 November 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexander Chernov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vasily Matveev17 November 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev15 December 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov15 December 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev19 January 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vasily Matveev19 January 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vasily Gafner23 February 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Anatoly Zakharov23 February 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vasily Gafner26 April 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vasily Matveev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

26 April 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

10 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Valery Makarov

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov10 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov11 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Valery Makarov

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov5 November 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Valery Makarov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov6 November 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev6 November 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Valery Makarov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov7 November 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev21 May 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov21 May 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov22 May 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch


Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov16 December 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Olga Deineka-Boston

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov17 December 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev17 December 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov18 December 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Olga Deineka-Boston

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev24 March 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov25 March 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev25 March 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov26 March 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev27 October 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev28 October 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov28 October 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev29 October 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov21 December 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev22 December 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Olga Deineka-Boston

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vitaly Rodin23 December 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev23 December 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Olga Deineka-Boston

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vitaly Rodin12 January 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov13 January 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Alexander Markeev

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov13 January 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov14 January 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Alexander Markeev

Punch

Pyotr Melentyev

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev14 January 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov22 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov23 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Pavel Paremuzov

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

23 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Maria Patrusheva

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vitaly Rodin
Anatoly Zakharov


PERFORMANCE IS CANCELLED.

24 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Alexander Markeev

Punch

Igor Yanulaitis

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

24 March 2024

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Ruslan Babaev

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Prince Lemon

Roman Shevchuk

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.