Cast

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Nikolai Efremov

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Larisa Kostyuk

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Vsevolod Grivnov

Eduard Martynyuk

Evgeny Nagovitsyn

Dmitry Polkopin

Boris Rudak

Mamyrov, an old clerk

Valery Gilmanov

Otar Kunchulia

Vladimir Matorin

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Irina Dolzhenko

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Nikolai Kazansky

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Anna Nechaeva

Angelina Nikitchenko

Svetlana Kasyan

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Mikhail Seryshev

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Andrei Arkhipov

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Evgeny Nagovitsyn

Sergei Radchenko

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Yuri Markelov

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov

Nikolai Kazansky

26 June 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Vsevolod Grivnov

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Nikolai Kazansky

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov27 June 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov28 June 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Vsevolod Grivnov

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Nikolai Kazansky

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov29 June 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Irina Dolzhenko

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Evgeny Nagovitsyn

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov30 June 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Vsevolod Grivnov

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Nikolai Kazansky

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov1 July 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Irina Dolzhenko

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Evgeny Nagovitsyn

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov15 September 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov16 September 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Larisa Kostyuk

Prince Yuri, their son

Dmitry Polkopin

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky18 September 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov19 September 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Larisa Kostyuk

Prince Yuri, their son

Dmitry Polkopin

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky20 September 2012

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Svetlana Kasyan

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov27 March 2013

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Vsevolod Grivnov

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky28 March 2013

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky29 March 2013

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky30 March 2013

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky31 March 2013

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky2 April 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky3 April 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Vladimir Matorin

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Angelina Nikitchenko

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov4 April 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky5 April 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Angelina Nikitchenko

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov6 April 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Boris Rudak

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky7 October 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky8 October 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Larisa Kostyuk

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Valery Gilmanov

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov9 October 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Boris Rudak

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky10 October 2014

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Valery Gilmanov

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov26 March 2015

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky27 March 2015

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Valery Gilmanov

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov28 March 2015

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky29 March 2015

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Vladislav Sulimsky

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Irina Makarova

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Valery Gilmanov

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov2 March 2016

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov3 March 2016

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Nikolai Efremov

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Larisa Kostyuk

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Otar Kunchulia

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky4 March 2016

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov5 March 2016

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Nikolai Efremov

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Larisa Kostyuk

Prince Yuri, their son

Eduard Martynyuk

Mamyrov, an old clerk

Otar Kunchulia

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Maria Gorelova

Foka, her uncle

Vadim Lynkovsky

Polya, Kuma’s friend

Angelina Nikitchenko

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Alexander Korotky

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Kudma, a sorcerer

Nikolai Kazansky6 March 2016

Conductor

Alexander Lazarev

Prince Nikita Danilych Kurlyatev, the Grand Prince’s deputy in Nizhniy-Novgorod

Valery Alexeyev

Princess Evpraksia Romanovna, his wife

Elena Manistina

Prince Yuri, their son

Oleg Dolgov

Mamyrov, an old clerk

Vyacheslav Pochapsky

Nenila, his sister

Tatiana Erastova

Ivan Zhuran, prince’s huntsman

Alexei Pashiev

Nastasya, nicknamed “Kuma”, keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River

Anna Nechaeva

Foka, her uncle

Mikhail Diyakov

Polya, Kuma’s friend

Anastasia Kikot

Balakin, a guest from Nizhniy-Novgorod

Vadim Tikhonov

Potap, a merchant guest

Vladimir Krasov

Lukash, a merchant guest

Stanislav Mostovoy

Kichiga, a pugilist

Valery Gilmanov

Paisy, a vagabond in the guise of a monk

Mikhail Seryshev

Kudma, a sorcerer

Andrei Arkhipov