Cast

Conductor

Pavel Klinichev

Vassily Sinaisky

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Alexander Naumenko

Vyacheslav Pochapsky

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Dmitry Khromov

Sergei Radchenko

Boris Rudak

Vadim Tikhonov

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Andrei Grigoriev

Konstantin Shushakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Nikolai Kazansky

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Andreyev

Jeff Martin

Stanislav Mostovoy

Andrei Popov

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

Aleksandra Kubas-Kruk

Ekaterina Lekhina

Olga Trifonova

The Golden Cockerel’s Voice

Oxana Gorchakovskaya

Darya Zykova

19 June 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Jeff Martin

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
20 June 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Dmitry Khromov

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova21 June 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Andreyev

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
22 June 2011

Conductor


Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Dmitry Khromov

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova23 June 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Jeff Martin

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
23 September 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
24 September 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Jeff Martin

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova25 September 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Andreyev

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
18 March 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
20 March 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
3 May 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice
4 May 2012

Conductor


Tsar Dodon

Alexander Naumenko

Tsarevitch Gvidon

Dmitry Khromov

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Olga Trifonova

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova5 May 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova6 May 2012

Conductor


Tsar Dodon

Alexander Naumenko

Tsarevitch Gvidon

Dmitry Khromov

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Olga Trifonova

The Golden Cockerel’s Voice
23 October 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova24 October 2012

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
26 October 2012

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova27 October 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
28 October 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova25 April 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
26 April 2013

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Alexander Naumenko

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Ekaterina Lekhina

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova27 April 2013

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
28 April 2013

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Ekaterina Lekhina

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova30 April 2013

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
31 October 2013

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
1 November 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Stanislav Mostovoy

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova2 November 2013

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Boris Rudak

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Mikhail Seryshev

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice
2 November 2013

Conductor

Pavel Klinichev

Tsar Dodon

Alexander Teliga

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Dmitry Skorikov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Stanislav Mostovoy

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova7 May 2014

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Vadim Tikhonov

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova8 May 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Tsar Dodon

Vyacheslav Pochapsky

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Tsarevitch Afron

Konstantin Shushakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Stanislav Mostovoy

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice
9 May 2014

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Vadim Tikhonov

Tsarevitch Afron

Andrei Grigoriev

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Andrei Popov

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice

Darya Zykova10 May 2014

Conductor

Pavel Klinichev

Tsar Dodon

Vyacheslav Pochapsky

Tsarevitch Gvidon

Marat Gali

Tsarevitch Afron

Konstantin Shushakov

Polkan, voivode

Valery Gilmanov

Amelfa, the royal housekeeper

Irina Dolzhenko

The Astrologer

Stanislav Mostovoy

The Tsaritsa of Shemakha

Aleksandra Kubas-Kruk

The Golden Cockerel’s Voice
11 May 2014

Conductor

Alexander Soloviev

Tsar Dodon

Vladimir Matorin

Tsarevitch Gvidon

Vadim Tikhonov

Tsarevitch Afron

Mikhail Diyakov

Polkan, voivode

Nikolai Kazansky

Amelfa, the royal housekeeper

Tatiana Erastova

The Astrologer

Stanislav Mostovoy

The Tsaritsa of Shemakha

Venera Gimadieva

The Golden Cockerel’s Voice

Oxana Gorchakovskaya