Cast

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Anna Shapovalova

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Bekhzod Davronov

Vladimir Dmitruk

Ruzil Gatin

Sergei Kuzmin

Ilya Selivanov

Old servant of the fiance prince

Andrey Fetisov

Valery Gilmanov

Vyacheslav Pochapsky

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Yulia Mazurova

Demon

Dzambolat Dulaev

Andrei Potaturin

Vasily Sokolov

Pavel Yankovsky

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner

Igor Yanulaitis

22 December 2022

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ilya Selivanov

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Vasily Sokolov

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner23 December 2022

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Bekhzod Davronov

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Andrei Potaturin

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis24 December 2022

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ilya Selivanov

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Vasily Sokolov

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner25 December 2022

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Bekhzod Davronov

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Andrei Potaturin

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis5 April 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Sergei Kuzmin

Old servant of the fiance prince

Andrey Fetisov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Andrei Potaturin

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner6 April 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ilya Selivanov

Old servant of the fiance prince

Andrey Fetisov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Yulia Mazurova

Demon

Pavel Yankovsky

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis7 April 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Sergei Kuzmin

Old servant of the fiance prince

Andrey Fetisov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Vasily Sokolov

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner8 April 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ilya Selivanov

Old servant of the fiance prince

Andrey Fetisov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Yulia Mazurova

Demon

Andrei Potaturin

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis14 June 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ruzil Gatin

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Pavel Yankovsky

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner15 June 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Vladimir Dmitruk

Old servant of the fiance prince

Vyacheslav Pochapsky

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Yulia Mazurova

Demon

Andrei Potaturin

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis16 June 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ruzil Gatin

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Vasily Sokolov

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner17 June 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Vladimir Dmitruk

Old servant of the fiance prince

Vyacheslav Pochapsky

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Yulia Mazurova

Demon

Pavel Yankovsky

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis18 June 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ruzil Gatin

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Andrei Potaturin

Prince Sinodal’s Courier

Vasily Gafner4 October 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Vladimir Dmitruk

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Pavel Yankovsky

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis5 October 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ilya Selivanov

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Alina Chertash

Demon

Dzambolat Dulaev

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis6 October 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Andrei Valenty

Tamara, his daughter

Svetlana Lachina

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Vladimir Dmitruk

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Yulia Mazurova

Demon

Pavel Yankovsky

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis7 October 2023

Conductor

Artyom Abashev

Prince Gudal

Denis Makarov

Tamara, his daughter

Anastasia Shchegoleva

Prince Sinodal, Tamara’s fiance

Ilya Selivanov

Old servant of the fiance prince

Valery Gilmanov

Tamara’s Nanny / Good Genie (Angel)

Yulia Mazurova

Demon

Dzambolat Dulaev

Prince Sinodal’s Courier

Igor Yanulaitis