Cast

Conductor

Michał Klauza

Filipp Selivanov

Alexander Soloviev

Prince Myshkin

Alexander Chernov

Stanislav Mostovoy

Ilya Selivanov

Bogdan Volkov

Rogozhin

Vladimir Baykov

Nikolai Kazansky

Pyotr Migunov

Andrei Serov

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Maria Lobanova

Ekaterina Morozova

Lebedev

Dmitry Cheblykov

Alexander Miminoshvili

Konstantin Shushakov

Konstantin Suchkov

Igor Podoplelov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Mikhail Guzhov

Epanchina

Elena Manistina

Evgenia Segenyuk

Their daughters

Aglaya

Alina Chertash

Victoria Karkacheva

Yulia Mazurova

Maria Patrusheva

Ekaterina Vorontsova

Alexandra

Xenia Dezhneva

Anastasia Lerman

Olga Seliverstova

Anastasia Sorokina

Elizaveta Ulakhovich

Adelaida

Nadezhda Blagova

Elena Garcia Benitez

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Elena Remez

Her children

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Alexander Trofimov

Varya

Anastasia Barun

Anna Bauman

Oxana Gorchakovskaya

Maria Motolygina

Ekaterina Semenova

Ekaterina Shcherbachenko

Totsky

Alexey Antonov

Aleksei Dedov

Ivan Shcherbatykh

Grinders

Konstantin Artemiev

Marat Gali

Oles Paritsky

Igor Tsurcan

Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov

Vasily Timonin

12 February 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin14 February 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Elizaveta Ulakhovich

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov15 February 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin16 February 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Elizaveta Ulakhovich

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin17 February 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov6 July 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin7 July 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina


Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Elizaveta Ulakhovich

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin8 July 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin9 July 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina


Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin5 October 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Elizaveta Ulakhovich

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin6 October 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin7 October 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Elizaveta Ulakhovich

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov8 October 2017

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov8 March 2018

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Igor Tsurcan

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin9 March 2018

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Ivan Shcherbatykh

Grinders


Marat Gali
Igor Tsurcan

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin10 March 2018

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Igor Tsurcan

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov11 March 2018

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Ivan Shcherbatykh

Grinders


Marat Gali
Igor Tsurcan

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov27 May 2018

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Bogdan Volkov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Igor Tsurcan

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin29 May 2018

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Igor Tsurcan

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov13 February 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Alexey Antonov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin14 February 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin15 February 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Victoria Karkacheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Oxana Gorchakovskaya

Totsky

Alexey Antonov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov16 February 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Pyotr Migunov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Shushakov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov14 November 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Anastasia Lerman

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Konstantin Artemiev
Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin15 November 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Andrei Serov

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Maria Patrusheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Konstantin Artemiev
Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin16 November 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Anastasia Lerman

Adelaida

Yulia Smirnova

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Konstantin Artemiev
Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov17 November 2019

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Andrei Serov

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Maria Patrusheva

Alexandra

Xenia Dezhneva

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Konstantin Artemiev
Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov15 April 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Maria Patrusheva

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida


Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Konstantin Artemiev
Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` FootmanPERFORMANCE IS CANCELLED.

16 April 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Andrei Serov

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Anastasia Lerman

Adelaida


Ivolgina


Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Anastasia Barun

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Konstantin Artemiev
Marat Gali
Oles Paritsky

The Yepanchins` FootmanPERFORMANCE IS CANCELLED.

29 April 2021

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Elena Remez

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Maria Motolygina

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin30 April 2021

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Andrei Serov

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Lebedev

Igor Podoplelov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Aglaya

Alina Chertash

Alexandra

Anastasia Lerman

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Elena Remez

Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Ekaterina Shcherbachenko

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin1 May 2021

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Nadezhda Blagova

Ivolgina

Elena Remez

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Maria Motolygina

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin2 May 2021

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Andrei Serov

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Lebedev

Igor Podoplelov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Aglaya

Alina Chertash

Alexandra

Anastasia Lerman

Adelaida

Nadezhda Blagova

Ivolgina

Elena Remez

Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Ekaterina Shcherbachenko

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin19 November 2021

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Alexander Miminoshvili

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders


Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev20 November 2021

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Vladimir Baykov

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Dmitry Cheblykov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Maria Patrusheva

Alexandra

Anastasia Lerman

Adelaida


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev21 November 2021

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Alexander Miminoshvili

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev19 January 2022

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Alexander Miminoshvili

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Alina Chertash

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin20 January 2022

Conductor

Michał Klauza

Prince Myshkin

Stanislav Mostovoy

Rogozhin

Vladimir Baykov

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Alina Chertash

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Nadezhda Blagova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Viktor Olshannikov2 November 2022

Conductor

Filipp Selivanov

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Vladimir Baykov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Igor Podoplelov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Alina Chertash

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin3 November 2022

Conductor

Filipp Selivanov

Prince Myshkin

Alexander Chernov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Maria Patrusheva

Alexandra

Anastasia Sorokina

Adelaida

Nadezhda Blagova

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Anna Bauman

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin4 November 2022

Conductor

Filipp Selivanov

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Vladimir Baykov

Nastassya Filippovna

Ekaterina Morozova

Lebedev

Igor Podoplelov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Alina Chertash

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Elena Remez

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin7 June 2023

Conductor

Filipp Selivanov

Prince Myshkin

Alexander Chernov

Rogozhin

Vladimir Baykov

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Igor Podoplelov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk

Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin8 June 2023

Conductor

Filipp Selivanov

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Lebedev

Alexander Miminoshvili

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina

Their daughters


Aglaya

Alina Chertash

Alexandra

Anastasia Sorokina

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Anna Bauman

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin14 February 2024

Conductor

Filipp Selivanov

Prince Myshkin

Ilya Selivanov

Rogozhin

Vladimir Baykov

Nastassya Filippovna

Maria Lobanova

Lebedev

Igor Podoplelov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Elena Manistina


Their daughters


Aglaya

Yulia Mazurova

Alexandra

Anastasia Sorokina

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Ivan Davydov

Varya

Ekaterina Semenova

Totsky

Aleksei Dedov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin15 February 2024

Conductor

Filipp Selivanov

Prince Myshkin

Alexander Chernov

Rogozhin

Nikolai Kazansky

Nastassya Filippovna

Maria Bayankina

Lebedev

Konstantin Suchkov

General Epanchin

Valery Gilmanov

Epanchina

Evgenia Segenyuk


Their daughters


Aglaya

Ekaterina Vorontsova

Alexandra

Olga Seliverstova

Adelaida

Elena Garcia Benitez

Ivolgina

Veronika Koltygina

Her children


Ganya Ivolgin

Alexander Trofimov

Varya

Anna Bauman

Totsky

Alexey Antonov

Grinders

Marat Gali
Oles Paritsky
Yuriy Vorobiev

The Yepanchins` Footman

Vasily Timonin