Cast

Conductor

Anton Grishanin

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Alexey Antonov

Dmitry Beloselsky

Günther Groissböck

Denis Makarov

Andrei Valenty

Lohengrin

Brenden Gunnell

Ivan Gyngazov

Tomislav Mužek

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Evgenia Muravieva

Anna Nechaeva

Johanni van Oostrum

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Martin Gantner

Alexander Krasnov

Thomas Johannes Mayer

Evgeny Nikitin

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

Yulia Matochkina

Khatuna Mikaberidze

Zoya Tsererina

Elena Mikhailenko

The King's Herald

Goderdzi Janelidze

Nikolai Kazansky

Andrei Valenty

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Alexander Borodin

Marat Gali

Roman Kollert

Vladimir Komovich

Zakhar Kovalyov

Ivan Maximeyko

Roman Muravitsky

Demian Onufrak

Maxim Paster

Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova

Ulyana Biryukova

Lilit Davtyan

Zlata Rubinova

Alexandra Trubitsina

Eleonora Vodyanova

Anna Iurkus

Daria Belousova

Polina Shabunina

Vasilisa Shaplyko

Polina Sharovarova

24 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Martin Gantner

Ortrud, Telramund's wife

Khatuna Mikaberidze

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko25 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Brenden Gunnell

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova
Ulyana Biryukova
Polina Shabunina
Polina Sharovarova27 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Tomislav Mužek

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Martin Gantner

Ortrud, Telramund's wife

Khatuna Mikaberidze

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko28 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova
Ulyana Biryukova
Polina Shabunina
Polina Sharovarova2 March 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko3 March 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Tomislav Mužek

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova
Ulyana Biryukova
Polina Shabunina
Polina Sharovarova9 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Zoya Tsererina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko10 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Alexey Antonov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova
Ulyana Biryukova
Polina Shabunina
Polina Sharovarova11 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Zoya Tsererina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko12 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Alexey Antonov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova
Ulyana Biryukova
Polina Shabunina
Polina Sharovarova13 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Zoya Tsererina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko19 April 2023

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Dmitry Beloselsky

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Yulia Matochkina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Roman Kollert
Vladimir Komovich
Maxim Paster
Daniil Akimov

Four Pages

Ulyana Biryukova
Lilit Davtyan
Anna Iurkus
Vasilisa Shaplyko20 April 2023

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Evgenia Muravieva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky

Four Noblemen of Brabant

Alexander Borodin
Marat Gali
Roman Muravitsky
Demian Onufrak

Four Pages

Zlata Rubinova
Alexandra Trubitsina
Eleonora Vodyanova
Polina Shabunina21 April 2023

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Dmitry Beloselsky

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Yulia Matochkina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Roman Kollert
Vladimir Komovich
Maxim Paster
Daniil Akimov

Four Pages

Ulyana Biryukova
Lilit Davtyan
Anna Iurkus
Polina Shabunina22 April 2023

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Evgenia Muravieva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky

Four Noblemen of Brabant

Alexander Borodin
Marat Gali
Roman Muravitsky
Demian Onufrak

Four Pages

Zlata Rubinova
Alexandra Trubitsina
Eleonora Vodyanova
Vasilisa Shaplyko23 April 2023

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Dmitry Beloselsky

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Yulia Matochkina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Roman Kollert
Vladimir Komovich
Maxim Paster
Daniil Akimov

Four Pages

Ulyana Biryukova
Lilit Davtyan
Anna Iurkus
Vasilisa Shaplyko17 January 2024

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Andrei Valenty

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky18 January 2024

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Evgeny Nikitin

Ortrud, Telramund's wife

Elena Mikhailenko

The King's Herald

Goderdzi Janelidze19 January 2024

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Andrei Valenty

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky20 January 2024

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Evgeny Nikitin

Ortrud, Telramund's wife

Elena Mikhailenko

The King's Herald

Goderdzi Janelidze21 January 2024

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Andrei Valenty

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky