Cast

Conductor

Anton Grishanin

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Denis Makarov

Lohengrin

Brenden Gunnell

Ivan Gyngazov

Tomislav Mužek

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Johanni van Oostrum

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Martin Gantner

Alexander Krasnov

Thomas Johannes Mayer

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

Khatuna Mikaberidze

Zoya Tsererina

The King's Herald

Nikolai Kazansky

Andrei Valenty

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich

Zakhar Kovalyov

Ivan Maximeyko

Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova

Lilit Davtyan

Eleonora Vodyanova

Daria Belousova

Polina Shabunina

Vasilisa Shaplyko

Polina Sharovarova

24 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Martin Gantner

Ortrud, Telramund's wife

Khatuna Mikaberidze

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko25 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Brenden Gunnell

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova

Polina Shabunina
Polina Sharovarova27 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Tomislav Mužek

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Martin Gantner

Ortrud, Telramund's wife

Khatuna Mikaberidze

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko28 February 2022

Conductor

Evan Rogister

Heinrich der Vogler

Günther Groissböck

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova

Polina Shabunina
Polina Sharovarova2 March 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Lilit Davtyan
Eleonora Vodyanova
Daria Belousova
Vasilisa Shaplyko3 March 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Tomislav Mužek

Elsa of Brabant

Johanni van Oostrum

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Thomas Johannes Mayer

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Derek Welton

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov

Four Pages

Marianna Asvoynova

Polina Shabunina
Polina Sharovarova9 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler


Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Zoya Tsererina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov10 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov11 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler


Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Zoya Tsererina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov12 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler

Denis Makarov

Lohengrin

Ivan Gyngazov

Elsa of Brabant

Anna Shapovalova

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Pavel Yankovsky

Ortrud, Telramund's wife

Maria Lobanova

The King's Herald

Nikolai Kazansky

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov13 November 2022

Conductor

Anton Grishanin

Heinrich der Vogler


Lohengrin

Sergei Skorokhodov

Elsa of Brabant

Anna Nechaeva

Friedrich of Telramund, a Count of Brabant

Alexander Krasnov

Ortrud, Telramund's wife

Zoya Tsererina

The King's Herald

Andrei Valenty

Four Noblemen of Brabant

Vladimir Komovich
Zakhar Kovalyov
Ivan Maximeyko
Daniil Akimov