Cast

Conductor

Ayrat Kashaev

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

David Tselauri

German Yukavsky

Khivrya

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Ulyana Biryukova

Olga Deineka-Boston

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Marianna Asvoynova

Anna Bauman

Olga Burmistrova

Tatiana Koninskaya

Irina Kurmanova

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexei Morozov

Alexander Polkovnikov

Roman Shevchuk

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Alexei Sulimov

Mikhail Yanenko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Dmitry Bobrov

Pyotr Melentyev

Pavel Paremuzov

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

Azamat Tsaliti

Anatoly Zakharov

22 September 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexei Mochalov

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich


The Gipsy

Alexei Prokopyev23 September 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexei Mochalov

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexei Sulimov

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin21 November 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev22 November 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti10 May 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti11 May 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Irina Kurmanova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin12 November 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Alexei Prokopyev13 November 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexei Mochalov

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Azamat Tsaliti21 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

22 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

23 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

22 October 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin


PERFORMANCE IS CANCELLED.

23 October 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti


PERFORMANCE IS CANCELLED.

24 October 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Pyotr Melentyev

The Gipsy

Alexei Prokopyev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

25 October 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti


PERFORMANCE IS CANCELLED.

27 May 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Kirill Filin28 May 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti29 May 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev19 November 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev20 November 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti21 November 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich


The Gipsy

Kirill Filin11 January 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Alexei Prokopyev23 June 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Alexei Prokopyev24 June 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Kirill Filin25 June 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Alexei Prokopyev26 June 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich


The Gipsy

Kirill Filin24 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti25 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev26 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Kirill Filin27 November 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Azamat Tsaliti12 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti13 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin14 January 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Alexei Prokopyev12 May 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev13 May 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti14 May 2023

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin9 November 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Kirill Filin10 November 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev11 November 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti12 November 2023

Conductor

Ayrat Kashaev

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin23 May 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Ulyana Biryukova

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti24 May 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev25 May 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandеr Kolesnikov

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Igor Yanulaitis

Afanasy Ivanovich

Dmitry Bobrov

The Gipsy

Azamat Tsaliti1 June 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Ulyana Biryukova

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti2 June 2024

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev