The Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program Audition Results: Moscow,
September 20

20.09.2018

Alina Chertash
Karina Demurova
Artur Islamov
Elmira Karakhanova
Anna Knyazeva
Olga Korneyeva
Anastasia Melnikova
Yulia Shavarina
Vasily Sokolov
Maria Vorozheykina
Ekaterina Yasinskaya
Anna Zolotova